A tanfolyamok programja


Vizsgák

Tanfolyamokra az olasz nyelvtudás szintjétől függetlenül lehet járni. Azok a külföldi tanulók, akik már rendelkeznek némi nyelvtudással, egy rövid tesztet végeznek az első napon. A tesztnek nincs értékelő szerepe, csak a tanuló tudását méri fel, így az annak megfelelő szintű tanfolyamra kerül. Minden tanfolyam végén a tanuló egy értékelő felmérést végez a tanfolyamon tanult témákkal kapcsolatban. Pozitív eredmény esetén arról bizonyítványt kap. Ha nem tesz sikeres vizsgát, € 200 ellenében újrajárhatja a tanfolyamot.

A felsőszintű tanfolyam esetében a bizonyítvány megszerzéséhez a tanulónak egy dolgozatot kell írnia, amelynek témáját a tanárral együtt jelölik ki (szokásokkal, történelemmel, művészettel stb. kapcsolatos témák).
Alap

Kevés vagy semmiféle nyelvtudással nem rendelkező résztvevők.

 • Alap nyelvtan: névelők, főnevek, melléknevek, prepozíciók, birtokos névmások, személyes névmások, kijelentő mód: jelen idő, közelmúlt (passato prossimo), folyamatos múlt, egyszerű és összetett jövő idő, jelen- és múltidejű feltételes mód, igei névmások.

 • Kiejtési és intonációs gyakorlatok.

 • Mondatszerkesztés, szóbeli és írásbeli feladatok.

 • Aktuális mondattan: egyszerű olvasmányok és beszélgetés.

 • Diktálás.
Közép

Alap nyelvtani tudással rendelkező, önmagukat már kifejezni tudó tanulók.

 • Vonatkozó névmások, a kijelentő mód minden formája és azok egyeztetése, feltételes mód, kötőmód, gerundio, a főnévi igenév és múltidejű igenév használata, szenvedő szerkezet és függőbeszéd

 • Mondatszerkezeti és stílus gyakorlatok.

 • Idiómák: szóbeli és írásbeli gyakorlatok.

 • Olvasás aktuális témákról és azok megbeszélése.

 • Fogalmazások, összefoglalások

 • Diktálás

Haladó Jó olasz nyelvtudással rendelkező tanulók.
 • Az előző kurzusok nyelvtanának átvétele és elmélyítése, különleges figyelemmel a prepozíciók, névmások és igék használatára (kötőmód, szenvedő szerkezet, függőbeszéd)

 • Írásbeli és szóbeli nyelvtani, stílus és mondatszerkezeti gyakorlatok

 • Diktálás.

 • Idiómák: szóbeli és írásbeli gyakorlatok.

 • Olvasás aktuális témákról és azok megbeszélése, fogalmazás és összefoglalás

 • Kortárs írók műveinek olvasása és azok megbeszélése

Felsőfok

Nagyon jó olasz nyelvtudással rendelkező tanulók.


 • Különös nehézségű nyelvtani részek alapos tanulmányozása, az olasz iskolákban tanult anyagok segítségével.

 • Az igeidők tanulmányozása.

 • A mondat felépítése. Mellékmondatok használata. Az esetek és a prepozíciók használata. A szavak és a prepozíciók elhelyezkedése a mondatban.

 • Kortárs irodalmi művek elemzése.

 •  Témák megvitatása, összefoglalások, fogalmazások és írásbeli gyakorlatok.

 • Befejező vizsga: írábeli és szóbeli vizsga a bizonyítvány megszerzéséhez

© 2007 - Bertrand Russell

Via E. Filiberto, 6 - 35122 Padova - Italy - P.IVA 04599370287
Tel .: +39 049 654051 - Fax .: +39 049 8754133 - school@bertrand-russell.it